Data publicació: 
20 febrer 2014
Autor: 
Consejo Superior de Cámaras i Comissió Europea

"El període de programació de Fons Estructurals de la Comissió Europea 2007-2013 s'apropa a la seva conclusió, i es fa necessari avaluar les accions empreses en aquest interval i dissenyar les accions a desenvolupar en el futur sobre la base dels resultats assolits i les experiències acumulades. En aquest context, el present informe té com a objectiu conèixer el resultat i perspectives de les polítiques comunitàries aplicades recentment per impulsar la innovació i desenvolupament tecnològic en el territori espanyol, en particular de les petites i mitjanes empreses espanyoles.

Per a això, cal establir un diagnòstic sobre l'estat de situació actual i possibilitats de futur del sistema espanyol d'innovació en el marc de la Unió Europea, a partir de les experiències, opinions i suggeriments manifestades directament per les petites i mitjanes empreses (pimes) i tractar d'aportar certes conclusions i recomanacions en l'àmbit de la política d'innovació i recerca, per tal d'aconseguir, entre d'altres, major connexió, col·laboració, i coordinació entre els agents del sistema, més proximitat i major eficiència en els instruments d'inversió i de suport a la innovació per a les petites i mitjanes empreses.

En particular, aquest estudi hauria de ser útil a l'hora de considerar les "Estratègies de especialització intel·ligent "per al cas espanyol"."